preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
SŠ Tina Ujevića

Pratite najnovija događanja i obavijesti na:

Srednja škola Tina Ujevića, Kutina

Čitajanka

Aktualnosti iz knjižnice pratite na:

 

KnjižnicaSSTinaUjevićaKt

Kako Ujević veli

Igračka vjetrova

Pati bez suze, živi bez psovke,
i budi mirno nesretan.
Tašte su suze, a jadikovke
ublažit neće gorki san.

Podaj se pjanom vjetru života,
pa nek te vije bilo kud;
pusti ko listak nek te mota
u ludi polet vihor lud.

Leti ko lišće što vir ga vije,
za let si, dušo stvorena;
za zemlju nije, za pokoj nije
cvijet što nema korijena.

Tin Ujević 

Augustin

Augustin 2019.

Augustin 2016.

Augustin 2015.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 9. 2016.

Ukupno: 254351
Ovaj mjesec: 2695
Ovaj tjedan: 280
Danas: 64
Pametni alati

Glogster

Zondle

Prezi

Slide share

School Tube

Biologija

 

Nastavni predmet: BIOLOGIJA

      specijalizirana učionica iz biologije: broj 33.    

      

             

 

 


                                 

     Biološko obrazovanje potrebno je svakom čovjeku kako bi mogao razumjeti životne procese i pojave koje ga okružuju. Takvo znanje smatramo osnovnim poznavanjem života. Mnoga područja ljudske djelatnosti, smatramo, traže visok stupanj poznavanja određenih bioloških područja, primjenu znanstvenih dostignuća i njihovo daljnje usavršavanje. Usvajanje osnovnih znanja iz biologije omogućit će ne samo bolju informiranost već i znanja za donošenje životnih odluka i sudjelovanja u njihovu provođenju.                           


                                                    Naziv nastavnog predmeta: BIOLOGIJA

Cilj predmeta:

U predmetu Biologija učenici će:

· upoznati metode i načela prirodoslovnih istraživanja, posebno istraživanja živoga svijeta

·         usvojiti i međusobno povezati osnovne biološke koncepte te se koristiti temeljnim stručnim biološkim nazivljem u objašnjavanju pojava i procesa u živome svijetu

·         upoznati jedinstvenu molekularnu i staničnu organizaciju kao temelj velike raznolikosti živoga svijeta

·         uočiti veliku raznolikost života na Zemlji i upoznati položaj i temeljne uloge živih bića u biosferi i njihovo značenje za čovjeka

·         proširiti znanja o zdravlju i rizicima od bolesti te oblikovati stavove o potrebi odgovornog ponašanja prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

·         upoznati osnovna načela nasljeđivanja i analizirati zajedničko podrijetlo i razvoj živoga svijeta

·         povezati pojave u živoj i neživoj prirodi te uočiti međuovisnost živih sustava

·         dopuniti i proširiti znanja o važnim pojavama i procesima u živoj prirodi važnima za zanimanje

·         usvojiti znanja potrebna za očuvanje bogatstva prirode, održavanje prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti i obrazložiti potrebu vlastitog odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu

Opis predmeta:

Učenjem Biologije učenici stječu znanja i razvijaju vještine, počevši od manualne spretnosti i umijeća korištenja pribora za praktični rad do promatranja, opisivanja, izdvajanja bitnog, zaključivanja, prezentiranja i rada u timu. Učenje Biologije ciljano utječe i na afektivnu domenu učeničkog razvoja usvajanjem poštovanja prema životu te razvijanjem empatije prema drugim ljudima i drugim živim bićima, kao i odgovornost za očuvanje prirode, okoliša, vlastitog i tuđeg zdravlja.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja u nastavnom predmetu Biologija:

Korištenje različitih sastavnica i metoda u praćenju i ocjenjivanju učeničkog napretka odraz je cjelovitosti pristupa u vrjednovanju njihovih postignuća. Korištene sastavnice, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenja zaključne ocjene transparentni su i učenicima objašnjeni već na početku nastavne godine. Vrjednovanje i ocjenjivanje učenika maksimalno se integrira u nastavni proces i provodi kontinuirano tijekom različitih nastavnih aktivnosti, a ishodi učenja vrjednuju se u komunikaciji sa svakim pojedinim učenikom.

Praćenje učeničkih postignuća odvija se s pomoću sastavnica:

Usvojenost nastavnih sadržaja (UNS) obuhvaća postignuća u kognitivnoj ili spoznajnoj domeni razvoja. U sklopu te sastavnice vrednuje se poznavanje temeljnih pojmova i stručnog nazivlja, razumijevanje pojava i procesa u živom svijetu, objašnjavanje međuodnosa i uzročno-posljedičnih veza u živome svijetu te kompleksne međuovisnosti žive i nežive prirode.
 
Primjena znanja (PZ) podrazumijeva primjenu usvojenih bioloških zakonitosti i teorija na primjerima iz okruženja, tumačenje novih (vlastitih) primjera i rješavanje problema. U ovoj se sastavnici ocjenjuje učenikova sposobnost i vještina prikazivanja dostupnih podataka o nekoj pojavi ili procesu na znanstveni način te razvrstavanja u glavne kategorije, raspravljanja problema (pojave) s različitih motrišta, smislenog raščlanjivanja problema (tabelarni prikaz, grafikon) i prikazivanja međuodnosa. U sklopu ove sastavnice može se ocijeniti i praktična primjena teoretskog znanja.
 
Samostalni rad (SR) je sastavnica praćenja individualnih uradaka pa se ovdje vrednuju učenikove aktivnosti tijekom nastavnog procesa i domaći uradci, samostalni praktični radovi, prikazi istraživanja, prikazi zaključaka rasprava, različite prezentacije, referati, plakati, seminarski radovi. Prilikom vrednovanja grupnog uratka u ovoj se sastavnici može ocijeniti učenikov individualni doprinos radu grupe.
     Obje sastavnice mogu obuhvaćati kratke pismene provjere domaćih uradaka (npr.radne bilježnice), ZOT u vezi nastavne cjeline, listići problemskih zadataka u vezi gradiva. Pismena provjera je jedan od načina protiv prepisivanja zadaća te izbjegavanja neprekidnog rada tijekom nastavne godine koji je u uspješnom savladavanju nastave biologije neizostavan čimbenik! Najavljuju se učenicima prema postojećem Pravilniku. 

Afektivno područje učeničkog razvoja, iskazano kroz Odnos učenika prema radu u pravilu se prati bilješkama o radu i napredovanju učenika  i ocjenjuje se opisno.

  Od školske godine 2013./2014. primijenjuju se e-imenici. 

Mjerila ocjenjivanja za UNS i PZ:

Ocjena:

Opis postignuća:

nedovoljan (1)

Podrazumijeva nemogućnost učenika da i uz sugestije i potpitanja predavača, da točne i relevantne odgovore. Uz to učenik ne poznaje niti osnove gradiva, nemaran je na satu i ne zna da određene informacije uopće postoje. Izlaganje, ako ga uopće ima, sadrži vrlo malo prikladnih i točno iznesenih elemenata. Ocjena nedovoljan odnosi se na kraju krajeva na neusvojenost ključnih pojmova, kao i neusvojenost većine sadržaja.

dovoljan (2)

Učenik prepoznaje većinu osnovnih pojmova, povezuje međusobno nove i nove s već usvojenim pojmovima uz pomoć nastavnika, navodi samo poznate primjere, nabraja faze nekog procesa, ali ne može samostalno opisati složenije procese i izvesti zaključke.

za ocjenu…

dva potrebno je poznavati osnove gradiva, davati barem deskriptivne odgovore, koji uključuju bitne pogreške i propuste. Učenik loše prezentira gradivo, uglavnom u natuknicama. Također u izlaganju učenik ne povezuje pojedine sastavnice unutar predmeta, a uz to je i neaktivan na nastavi. Prisjeća se osnova ili dijelova gradiva, sve uz sugestiju profesora.

dobar (3)

Učenik poznaje i definira većinu osnovnih pojmova, samostalno povezuje većinu novih pojmova međusobno i s već poznatim pojmovima, uz pomoć nastavnika može opisati tijek različitih procesa, objasniti neke faze procesa, dati slične nove primjere

glavno mjerilo…

koje odvaja vrlo dobru ocjenu od dobre je, to što ocjena dobar podrazumijeva izlaganje nastavnog materijala, ali uz izvjesnu pomoć profesora, bilo kroz potpitanja ili sugestije. Učenik da bi zaslužio srednju ocjenu, mora posjedovati i sposobnost analize sadržaja, kao i primjenjivati stečeno znanje, uz određenu pomoć ispitivača. Ova ocjena uključuje i određene podatkovne pogreške u učenikovu izlaganju, kao i slabiju aktivnost u diskusijama. Ocjena dobar trebala bi uključivati iznošenje argumenata, bez detaljne razrade te općenitu točnost odgovora.

vrlo dobar (4)

Učenik primjenjuje većinu novih pojmova i razumije vezu između novih i već poznatih pojmova, samostalno navodi nove primjere, uglavnom samostalno opisuje tijek nekog procesa i uz malu pomoć nastavnika može objasniti sve faze nekog procesa, samostalno rješava jednostavne, a uz pomoć nastavnika složenije probleme.

za ovu ocjenu…

važno je moći raščlaniti elemente gradiva, te komparirati njegove različite aspekte. Izložiti prihvatljivu obuhvatnost te biti dovoljno jasan i argumentiran u davanju odgovora. Vrlo dobar učenik trebao bi pokazati općenitu točnost i zadovoljavajuću informiranost o nastavnim jedinicama. Kriterij za četvorku je i mogućnost razumijevanja relevantnih detalja gradiva te dobra organizacija i struktura odgovora. Dakako aktivnost na satu je prednost i za ovu ocjenu, a poželjna je i primjena stečenih znanja na nove situacije uz određenu asistenciju profesora prilikom davanja primjera.

odličan (5)

Učenik primjenjuje sve nove pojmove, analizira ih, povezuje i samostalno koristi, samostalno opisuje i objašnjava različite procese, samostalno navodi primjere, samostalno rješava i zahtjevnije probleme.

ovu ocjenu…

trebao bi zaslužiti učenik koji daje sveobuhvatne i točne odgovore na postavljena pitanja. Sposoban je izvršiti analizu i sintezu obrađenog gradiva. Jasno i argumentirano se izražava prilikom odgovaranja, te dobro povezuje nastavne jedinice. Prilikom ocjenjivanja, uzima se u obzir i sudjelovanje pojedinog učenika u diskusijama, te interes za gradivo koje se izlaže, kao i postavljanje pitanja na zadanu temu. Bitno je također za najvišu ocjenu, razlikovanje važnog od nevažnog, te izdvajanje ključnih pojmova. Plus je također i poznavanje dodatne literature.

Usmeno provjeranje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 7.)

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satubez obveze najave. Učenik se tijekom polugodišta ocjenjuje u svim elementima predviđenima za usmeno ocjenjivanje najmanje dva puta. Učenik ima pravo samostalno tražiti usmenu provjeru usvojenosti nastavnih sadržaja ili se, u pravilu, jednom u polugodištu ispričati. Isprika se obavlja na početku nastavnog sata. 

Učeniku se u nastavi biologije postavlja do 5 jednakovrijednih pitanja u maksimalnom trajanju ispitivanja od 10 minuta.    
 


Pisano provjeravanje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 6., 8., 9., 10.)

Tijekom nastavne godine za smjerove sa godišnjim fondom sati od 70 predviđene su četiri pisane zadaće (dvije u prvom i dvije u drugom polugodištu). Zadaće se pišu kako je navedeno u Operativnom/Izvedbenom planu za tekuću nastavnu godinu i obvezno najavljuju učenicima tjedan dana ranije

Za pismene zadaće okvirno vrijedi sljedeća bodovna skala u postotcima:

postotci riješenosti ispita:

ocjena:

0,00 - 34,99 %

nedovoljan (1)

35,00 - 51,99 %

dovoljan (2)

52,00 - 68,99 %

dobar (3)

69,00 - 85,99 %

vrlo dobar (4)

86,00 - 100,00 %

odličan (5)

Mjerila ocjenjivanja za Samostalni rad:

Ocjena:

Opis postignuća:

dovoljan (2)

Učenik rijetko izrađuje domaću zadaću, nepotpuno i s pogrješkama, na nastavi se čini nezainteresiran, uglavnom se ne uključuje u rasprave, kasni s izradom samostalnog/praktičnog rada, prezentacije ili posteri  oskudni su i neprikladni.

dobar (3)

Učenik uglavnom izrađuje domaće zadaće, ali su često nepotpune ili s pogrješkama, na nastavi se čini nedovoljno zainteresiran, ali se ponekad uključi u raspravu, samostalne/praktične radove izrađuje na vrijeme, ali površno, također su i njegove prezentacije ili posteri načinjeni površno.

vrlo dobar (4)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, trudi se i rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, a i prezentacije ili posteri su pregledni i točni te se uočava uloženi trud.

odličan (5)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i vrlo rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, uglavnom točno odgovara na nastavnikova pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, a i prezentacije ili posteri su pregledni, točni i kreativni.

MINI ISTRAŽIVANJE, SEMINARI, POSTERI I PPT U SKLOPU SAMOSTALNOG RADA

       

Učenici dobivaju na početku školske godine individualne teme za samostalno mini istraživanje. Sadržaj istraživačkog rada odnosi se na proširivanje znanja povezanog s nastavnim gradivom tekuće školske godine. Učenik mora predati istraživački rad u pisanom obliku do predviđenog roka u skladu s pravilima pisanja istraživačkog rada. Mini istraživanje bit će bodovano s maksimalnih 50 bodova.

Učenik može, ako želi, izraditi seminar. Za temu seminara učenik se obraća nastavniku do 1. 10. 2015. za prvo polugodište, odnosno do 1.2. 2016. za drugo polugodište.  Sadržaj seminara odnosi se na proširivanje znanja povezanog s nastavnim gradivom tekuće školske godine. Učenik odabrani seminar mora predati u pisanom obliku do predviđenog roka u skladu s pravilima pisanja seminarskih radova.  Učenik prezentira seminarski rad u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. Seminar će biti bodovan s maksimalnih 50 bodova.

Učenik može, ako želi, izraditi poster koji će se odnositi na prigodno obilježavanje datuma ili uz sadržaje povezane s nastavnim gradivom tekuće školske godine. Zaduženi učenik dužan je poster predati tjedan dana prije datuma koji treba obilježiti ili za sat odgovarajuće nastavne jedinice. Poster treba biti napravljen prema propozicijama s kojima će učenici biti upoznati  i bit će bodovan s maksimalnih 50 bodova. Učenik prezentira poster u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min.

Učenik može, ako želi, izraditi PowerPoint prezentaciju. Za temu PPT učenik se obraća nastavniku do 1. 10. 2015. za prvo polugodište, odnosno do 1.2. 2016. za drugo polugodište. Sadržaj PPT odnosi se na proširivanje znanja povezanog s nastavnim gradivom tekuće školske godine. Učenik odabranu PPT mora poslati na elektronsku poštu dalibor.sumpor@gmail.com do predviđenog roka u skladu s pravilima izrade PPT. Učenik prezentira u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. PPT će biti bodovana s maksimalnih 50 bodova. 

DETALJNIJE UPUTE I MJERILA OCJENJIVANJA NALAZE SE U

             DOKUMENTIMA PRILOŽENIM U SKLOPU OVE STRANICE. 

 

                                           

Konačna zaključna ocjena izvodi se na temelju ocjena ostvarenih u sastavnicama usvojenost sadržaja i primjena znanja.

Prilikom zaključivanja ocjena NE MORA se potpuno slijediti zbroj ocjena. 

Dopuštena su i odstupanja u ovom pogledu, ako se uviđa kontinuirani napredak u učenikovu zalaganju, a i rastu ocjena. 


VAŽNO

yesUČENIK JE DUŽAN NA SVAKI NASTAVNI SAT PONIJETI: 

propisani radni materijal (udžbenik i radnu bilježnicu),

bilježnicu/portfolio za nastavi predmet Biologija,

- pribor/materijal prema posebnim uputama 

    

      UČENIK KOJI NEMA PRIBOR NA NASTAVNOM SATU, MORA O ISTOM OBAVIJESTITI NA POČETKU SATA NASTAVNIKA. 


________________________________________________________________________________

Ispitni katalog za državnu maturu iz izbornog predmeta Biologija:

 

________________________________________________________________________________

yesZa pripremu pisane provjere znanja, kao i za pomoć u sistematizaciji gradiva predmeta Biologija u svim razredima, a posebno za državnu maturu (razlika prema gimnazijskom programu) učenici se mogu služiti priručnikom BIOLOGIJA NA DRŽAVNOJ MATURI. Priručnik je usklađen s Ispitnim katalogom za biologiju - obrađena su sva poglavlja ispitivanja: biologija stanica, mikrobiologija, protista i gljive, botanika, zoologija, biologija čovjeka, genetika, evolucija i ekologija. To je repetitorij cjelokupnog srednjoškolskog gradiva biologije u kojima su podatci prikazani u trima bojama prema kategorijama Ispitnog kataloga: NUŽNO JE ZNATI, VAŽNO JE ZNATI, VRIJEDNO JE ZNATI. Priručnik sadrži i 5 cjelovitih testova različitih tipova zadataka (oko 300) s rješenjima

BIOLOGIJA NA DRŽAVNOJ MATURI- PRIRUČNIK, ŠKOLSKA KNJIGA

S. Mikulić, M. Rašan, D. Sumpor


Poruka za dobar start :) 

Vaša definicija uspjeha promijenit će se, i to jako.  (E.Degeneres)


Školska godina: 2015./ 2016. 


1. RAZRED

Naziv nastavnog predmeta: Biologija

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 2

               

Učeći ovaj predmet u prvom razredu, polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. Procijeniti glavne etape i primjerene metode u izvedbi vlastitog istraživanja

2. Primijeniti metodu promatranja prema protokolu uz korištenje prikladnih mjernih instrumenata i pomagala

3. Prikazati obrađene rezultate istraživanja u obliku malog istraživačkog rada

4. Analizirati značenje bioloških otkrića za život čovjeka

5. Suprostaviti načela znanstvenog dokaza i neznanstvenih tvrdnji

6. Analizirati osobine i organizacijske razine živog svijeta  

7. Povezati kemijski sastav živih bića s ulogama anorganskih i organskih spojeva

8. Usporediti osnovne osobine virusa, prokariotskih i eukariotskih stanica

9. Usporediti uloge staničnih dioba u životnome ciklusu mnogostaničnog organizma

10. Objasniti osnovne metaboličke procese živih bića

11. Usporediti osnovne etape i procese razvitka u razvoju živih bića

12. Analizirati strukturnu i funkcionalnu organizaciju mnogostaničnog organizma

Literatura za učenike: Prema katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Slika artikla

Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak-Ilić

BIOLOGIJA 1: udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije, Alfa

Slika artikla

I. Bogut, S. ĐumlijaK. Lukačević, M. Marceljak-Ilić

 

BIOLOGIJA 1: radna bilježnica iz biologije za 1. razred gimnazije, Alfa

 


4. RAZRED

Naziv nastavnog predmeta: Biologija

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 2

                                                          

                         

Kroz ovaj predmet u četvrtoj godini učenja, polaznik će steči sljedeće ishode učenja:

1. Usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa, prokariota i eukariota

2. Objasniti mehanizam djelovanja nasljedne tvari

3. Identificirati utjecaj mehanizama spolnog razmnožavanja na varijabilnost živih bića 

4. Objasniti na primjerima križanja nasljednu varijabilnost živih bića

5. Obrazložiti utjecaj mutacija na varijabilnost živih bića

6. Opisati doprinos okolišnih uvjeta na varijabilnost živih bića

7. Objasniti nasljeđivanje u čovjeka

8. Protumačiti populacijsku genetiku

9. Protumačiti korisnu ulogu i primjenu genetike u uzgoju biljaka i životinja, te biotehnologiji

10. Razlikovati uzroke i posljedice evolucijskih procesa

11. Diskutirati dokaze evolucije

12. Analizirati specijaciju roda Homo

13. Objasniti osnovne pojmove iz ekologije i biogeografije

14. Raspraviti značenje ekološke valencije

15. Analizirati odnose živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

16. Provesti samostalno istraživanje utjecaja abiotičkih čimbenika na organizam

17. Objasniti utjecaj biotičkih čimbenika na život i održavanje živih bića

18. Opisati značajke i međuodnose populacija, biocenoza i ekosustava

19. Raspraviti trofičke razine, te kruženje tvari i protjecanje energije u biosferi

20. Istražiti u prirodnim uvjetima značajke populacije, biocenoze i ekosustava na načelu regionalnosti   

21. Analizirati probleme onečišćenja sastavnica biosfere

22. Objasniti pojam održivog razvoja

23. Analizirati razloge ugroženosti i vrijednost biološke i krajobrazne raznolikosti

24. Raspraviti utjecaj gospodarenja i održivog korištenja prirodnih bogatstava na biološku i krajobraznu raznolikost

25. Izložiti primarne funkcije i temeljne fenomene zaštićenih područja

Literatura za učenike: Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Genetika i evolucija

M. Pavlica, J. Balabanić: GENETIKA, EVOLUCIJA

udžbenik za 4. razred gimnazije, Školska knjiga

Genetika i evolucija

S. Mikulić, D. Sumpor: GENETIKA, EVOLUCIJA

radna bilježnica iz biologije za 4. razred gimnazije, Školska knjiga

Ekologija

M. Meštrov, Z. Draganović: EKOLOGIJA

udžbenik iz biologije za 4. razred gimnazije, Školska knjiga

Ekologija

M. Rašan: EKOLOGIJA

radna bilježnica iz biologije za 4. razred gimnazije, Školska knjiga


2. RAZRED

Naziv nastavnog predmeta: Biologija

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 2

Učeći ovaj predmet u drugom razredu, polaznik će stjeći sljedeće ishode učenja:

1. Analizirati principe raspodjele živih bića u carstva
 
2. Objasniti građu virusa
 
3. Opisati subviralne patogene
 
4. Navesti viroze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima
 
5. Objasniti građu i ulogu pojedinih dijelova stanice bakterije
 
6. Opisati morfološku, metaboličku i fiziološku raznolikost bakterija
 
7. Navesti uzroke individualne i grupne raznolikosti bakterija
 
8. Usporediti građu bakterija i cijanobakterija
 
9. Opisati primjere korisne uloge i primjene prokariota u biosferi i u životu čovjeka
 
10. Navesti bakterioze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih bakterijama
 
11. Objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina autotrofnih protoktista
 
12. Navesti karakteristične predstavnike glavnih skupina autotrofnih protoktista
 
13. Obrazložiti primjere korisne uloge i primjene autotrofnih protoktista u biosferi i gospodarstvu
 
14. Objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina heterotrofnih protoktista
 
15. Navesti karakteristične predstavnike heterotrofnih protoktista
 
16. Opisati mjere za suzbijanje bolesti uzrokovanih heterotrofnim protoktistima
 
17. Mikroskopirati preparate tipičnih predstavnika protoktista
 
18. Istražiti raznolikost građe i načina života osnovnih skupina gljiva
 
19. Opisati primjere korisne uloge i primjene gljiva u biosferi i životu čovjeka
 
20. Identificirati lišajeve kao bioindikatore i njihovu korisnu primjenu
 
21. Objasniti osnovnu organizaciju tijela biljaka
 
22. Analizirati sličnosti i razlike u građi i životnom ciklusu glavnih skupina biljaka
 
23. Rasporediti karakteristične biljne vrste u pripadajuće sistematske skupine
 
24. Raspraviti značenje glavnih skupina biljaka u biosferi i životu čovjeka
 
25. Protumačiti današnji značaj flore i vegetacije
 
26. Objasniti osnovne principe klasifikacije i sistematike životinja
 
27. Analizirati glavna obilježja anatomskog ustrojstva i životnih funkcija glavnih skupina životinja
 
28. Rasporediti karakteristične životinjske vrste u pripadajuće sistematske skupine
 
29. Raspraviti značenje glavnih skupina životinja u biosferi i životu čovjeka
 
30. Protumačiti današnji značaj zoogeografije
 
Literatura za učenike: Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 
Život 2
 
A. Alegro. M. Krajačić, A. Lucić: ŽIVOT 2
udžbenik iz biologije za 2. razred gimnazije, Školska knjiga
 
Život 2
 
M. Rašan, D. Sumpor: ŽIVOT 2
radna bilježnica iz biologije za 2. razred gimnazije, Školska knjiga

3. RAZRED

Nastavni predmet: BIOLOGIJA

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 2

      

Učeći ovaj predmet u trećem razredu, polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. Razlikovati razine i odnose u organizaciji tijela čovjeka

2. Protumačiti kemijski sastav tijela čovjeka

3. Objasniti raspodjelu, kemijski sastav i važnost održavanja homeostaze tjelesnih tekućina

4. Analizirati sastav i uloge krvi

5. Razlikovati smještaj i građu pojedinih organskih sustava čovjeka

6Objasniti ulogu i fiziološke procese pojedinih organskih sustava čovjeka

7. Demonstrirati morfološko-anatomske i fiziološke procese organa i tkiva čovjeka

8. Navesti karakteristične bolesti i poremećaje u funkciji organa i organskih sustava čovjeka

9. Razlikovati čimbenike i ponašanja koja unapređuju i narušavaju zdravlje čovjeka

10. Povezati spoznaje o vodi s njezinim fizikalnim i kemijskim značajkama u građi i funkciji biljnog organizma

11. Rastumačiti primanje i provođenje vode i mineralnih tvari kroz biljku

12. Objasniti važnost minerala za biljku

13. Opisati karakteristične primjere kemoautotrofne ishrane biljaka

14. Navesti značajke i karakteristične primjere heterotrofne ishrane biljaka

15. Objasniti sumarnu jednadžbu fotosinteze

16. Objasniti mogućnost rasta biljaka tijekom cijelog života

17. Opisati razvitak biljke sjemenjače

18. Povezati vegetativno razmnožavanje biljaka s njihovom sposobnošću regeneracije i dediferencijacije

19. Opisati na primjerima različito djelovanje biljnih hormona na rast i razvoj biljaka

20. Objasniti djelovanje temeljnih čimbenika okoliša na rast i razvitak biljaka

21. Prepoznati na primjerima osnovne vrste i ulogu gibanja biljnih organa

Literatura za učenike: Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

Slika artikla

S. Đumlija, M. Heffer, I. Drenjančević, S. Radić Brkanac, Lj. Jareb

BIOLOGIJA 3: udžbenik iz biologije za 3. razred gimnazije, Alfa

Slika artikla

I. Bogut, S. Đumlija, S. Brkanac Radić, Lj. Jareb

BIOLOGIJA 3: radna bilježnica iz biologije za 3. razred gimnazije, Alfa

 


Adventski kalendar

Umjesto čokoladica, duševna hrana.

Klikni, znaš da želiš! ;-)


TražilicaCOVID-19 - Obavijesti

Molimo pročitajte priložene upute HZJZ-a i MZO-a.

Najnovije preporuke možete pratiti na .

 


Sandučić povjerenja

Sandučić povjerenja


E-katalog knjižnice

E-katalog


E-dnevnik

E-dnevnik za učenike

E-dnevnik za nastavnike


Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Raspored zvonjenja - dvije smjene


Esej na engleskom? :-P

Kako napisati esej na engleskom jeziku na državnoj maturi za višu razinu


Korisni linkovi

SLUŽBENI

MZOS

AZOO

ASOO

NCVVO


Carnet

Edu.hr


MANJE SLUŽBENI

Moja matura

Skole.hr

Srednja.hr

Srednjoskolci.studentski.hrE-knjige

E-lektire

Edu knjizara

Project Gutenberg

Digitalna zbirka FFZG

E-knjiznica Carnet

Europeana Europeana 1914 - 1918

European Library

World library

ICDL 

BEK

Get free e-books

Free e-books.net

Took Book Library

Scribd


E-referentna zbirka

HRVATSKI JEZIK

HJP

Hrvatski pravopis

Hascheck

Bolje je hrvatski

Hrvatsko strukovno nazivlje

Nazivlje

Hrvatski na maturi 

Repozitorij metafora hrvatskog jezika

Jezicne tehnologije za hrvatski jezik

Hrvatski po Rebi

Bujica rijeci

Hrvatski  jezik dostupan svima

Istarski rjecnik


ENCIKLOPEDIJE I

LEKSIKONI

Hrvatska enciklopedija

Proleksis enciklopedija

Britannica

Medicinski leksikon

MSD


BAZE PODATAKA

NSK baze

Pero

Hrčak

Nacionalni repozitorij zavrsnih i diplomskih radova


ZANIMLJIVO

http://leksikon.thinking-garment.com/


VRLO KORISNO 

I SVEOBUHVATNO

 

preskoči na navigaciju